Adatvédelmi nyilatkozat 2018-01-22T10:44:52+00:00

Adatkezelési Tájékoztató

Agrocolor95 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.skycred.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a SkyCred Hűségrendszerbe résztvevő és kártyát igénylő személyek (a továbbiakban Kártyabirtokos) valamint a Partner (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával, illetve a Partnernél kitöltött Hűségkártya igénylőlap kitöltésével illetve aláírásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Partner a Honlapon a „Törzsvásárlói rendszer előregisztráció” (a továbbiakban Regisztráció) kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott adatait, valamint a kártyával végrehajtott törzsvásárlói tranzakciók adatait a Szolgáltató nyilvántartsa.

Érintett elfogadja, hogy személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól mindenkor tájékoztatást kérhet, az adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a SkyCred Hűségrendszerben résztvevő Partner által folytatott azon adatkezelési tevékenységéért, mely adatkezelés azon személyes adatokra vonatkozik, melyet az Érintett közvetlenül a Partner részére adott meg.

Az Érintett, a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Definíciók 

 • a./ Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • b./ SkyCred Hűségrendszer: Szolgáltató által létrehozott integrált törzsvásárlói rendszer, amelynek célja, hogy a SkyCred Hűségrendszerben résztvevő Partnereknél, ha a Vásárló vásárol és felmutatja a Hűségkártyáját, pontokat szerezhet, amelyet a későbbiekben bármely Partnernél beváltja, és jogosulttá válik a hűségkártya által igénybe vehető kedvezményre vagy kedvezményes vásárlásra.
 • c./ Partner: SkyCred Hűségrendszer résztvevő üzlet, aki vállalja, hogy az általa felajánlott kedvezményt a hűségkártyával rendelkező Érintett igénybe veheti. A Partnerek a Honlapon, a „www.skycred.hu/partnerek” menüponton belül megtalálhatóak.
 • d./ Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • e./ Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • f./ Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • g./ Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • h./ Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • i./ Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • j./ Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • k./ Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • l./ Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • m./ Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • n./ Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • o./ Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • p./ Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató adatkezelésének célja

   • Honlap látogatóinak azonosítása,
   • Kapcsolattartás,
   • Reklamációkezelés,
   • Hűségkártya adatainak lekérdezése, nyilvántartása, vásárlási adatok folyamatos nyilvántartása, ponttranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás;
   • Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele,
   • Kártyabirtokos kezelési, vásárlói szokásainak elemzése és értékelése. A vásárlási tranzakciókból nyert minőségi adatok elemzése, mely lehetővé teszi a célzott marketing tevékenység végzését az egyéni vásárlók és vásárlói csoportok felé.
   • Hírlevél küldése – ha az Érintett feliratkozott -, mely hírlevél tartalmazza a SkyCred Hűségrendszerrel kapcsolatos legfrissebb híreket, ajánlatokat, kedvezményeket, híreket.
   • statisztika készítése, melynek célja, hogy a Szolgáltató kiértékelje szolgáltatását, fejlessze marketing-tevékenységét és partnereinek körét bővítse. A kutatási adatok elemzéséből készült jelentések kizárólag összesített adatokat tartalmaznak.
   • Partnerek nyilvántartása, kapcsolattartás
   • Külön hozzájárulás beszerzése esetén Vásárlók részére nyereményjátékok szervezése és kiértékelése.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 3. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Agrocolor95 Kft.

Székhely: 6900 Makó, Móricz Zs. u. 20

Telefon: email: info@skycred.hu

Adószám: 11390264-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-003868

Bejegyző bíróság: Csongrád megyei Bíróság

Adatkezelési nyilvántartási számok:  NAIH-110027/2016 | NAIH-132212/217 | NAIH-131987/2017

 5. Az adatkezelés időtartama

Partner adatai: A Honlapon, a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

Kártyabirtokos adatai: A Vásárló által, a Partnernél kitöltött és aláírt kártya igénylőlapon megadott személyes adatainak kezelése az igénylőlap Partner részére történő átadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Törlés esetén a Hűségkártya zárolásra kerül, továbbiakban felhasználásra nincs lehetőség.

A Szolgáltató törlési igény nélkül az Érintettek adatait kizárólag a SkyCred Hűségprogramban történő részvétel tartama, valamint annak megszűnését követő 5 évig tárolja, kezeli.

Hírlevél: Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozás során rögzített adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a hírlevélre feliratkozottak listájából.

Naplózott adatok: A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon (pl. külön hírlevélfeliratkozás) adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 6. A kezelt személyes adatok köre

 6.1. Regisztráció során megadott adatok

A SkyCred Hűségrendszer rendszerben történő részvétel egyik feltétele a Partner részéről a Honlapon történő regisztráció, Vásárló részéről az igénylőlap kitöltése.

Partner adatai: melynek során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • Vállalkozás neve,
 • E-mail cím
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám,
 • Adószám..

 6.2. Kártyaigénylés

Kártyaigénylés során a Kártyabirtokos által megadott adatok:

 • Név előtag,
 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • Születési idő,
 • Irányítószám,
 • Település,
 • Utca,
 • Házszám, emelet, ajtó:
 • Telefonszám,
 • Email cím.

 6.3. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Szolgáltató Display hirdetéseket jeleníthet meg az Érintettek részére, a Google Display Hálózatán és egyéb online területeken.

A látogatók kikapcsolhatják az adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon az Ads Preferences Manager segítségével.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 6.4. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy saját böngészőjében az Érintett

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat, vagy

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve

– hogyan kapcsolja ki az egyéb cookie-kat.

A Szolgáltató által használt cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintette látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi felhasználói csoportok speciális igényeit, és hogy ennek segítségével Szolgáltató az Érintettek számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat Szolgáltató nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

A cookie-k az Érintett személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

 6.5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Kalkulus Consulting Kft

Székhely: 6900 Makó, Szent János tér 1/b 4/16

Adószám: 24366469-2-06

E-mail: iroda@kalkuluskonyveles.hu

Tevékenység: könyvelés

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefonszám: +36-99/884-000

E-mail: unas@unas.hu

Név: RendszerNET Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15

Telefonszám: +36-30/649-92-47

E-mail: info@szerverpark.eu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 6.6. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az általa lebonyolított vásárlások után járó pontok,  tranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a SkyCred Hűségrendszerhez kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a visszavonó nyilatkozat egyúttal a SkyCred Hűségrendszerben való részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről.

 6.7. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

Törlési, helyesbítési vagy egyéb igény esetén a Szolgáltató a Partnert is tájékoztatja e tényről intézkedés végett.

Kérelemmel a Kártyabirtokos minden esetben fordulhat a Partnerhez, az általa kezelt adatok tekintetében.

 • Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a kártya igénylése során során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 6.8. Hírlevél

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással.

Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 6.9. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 6.10. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017.07.01.napjától érvényes.